LouisCard - Ogólne warunki

Po zarejestrowaniu się jako posiadacz karty LouisCard - Twoja karta zostanie bezzwłocznie wysłana pocztą - możesz korzystać ze wszystkich usług objętych naszym programem LouisCard. Nie dotyczy to odsprzedaży komercyjnej oraz klientów klubowych. Zastosowanie mają następujące uregulowania, na które posiadacz karty LouisCard wyraża zgodę podczas składania wniosku o rejestrację i wydanie karty LouisCard i/lub przy pierwszym użyciu karty:

1. System punktów LouisCard

W przypadku punktów LouisCard rozróżnia się punkty rabatowe LouisCard oraz punkty partnerskie LouisCard. Zdobyte punkty LouisCard zostają automatycznie przypisane do konta klienta posiadacza LouisCard. Warunkiem koniecznym podczas dokonywania zakupów w jednym z naszych oddziałów jest okazanie przez klienta jego karty LouisCard przy kasie, przed rozpoczęciem procesu kasowania, ponieważ po jego zakończeniu nie ma możliwości naliczenia punktów. W przypadku zamówienia przez telefon, list lub w naszym sklepie internetowym numer klienta musi zostać podany podczas składania zamówienia, aby można było otrzymać punkty LouisCard. Punkty LouisCard zostaną w takim przypadku również automatycznie dopisane do konta klienta.

2. Punkty rabatowe LouisCard

Za każde pełne 1,- euro wydane podczas zakupów w jednym z naszych oddziałów lub w sprzedaży wysyłkowej do konta klienta posiadacza karty LouisCard dopisane zostają 2 punkty rabatowe. Jeden punkt rabatowy ma wartość 0,01 euro.

3. Karta LouisCard Premium Gold

Jeżeli w okresie rozliczeniowym posiadacz karty LouisCard osiągnie stan konta punktowego wynoszący co najmniej 3500 punktów rabatowych, będzie uprawniony do korzystania z usług związanych z kartą LouisCard Premium Gold przez czas nieograniczony, począwszy od następnego okresu rozliczeniowego; m.in. liczba przyznawanych punktów wzrasta do 4 punktów rabatowych za każde wydane pełne 1,- euro.

Dostawy na rzecz klientów posiadających kartę LouisCard Premium Gold będą realizowane wg obniżonej, zryczałtowanej stawki kosztu wysyłki, wynoszącej 2,50 euro/zamówienie¹.

Te i wszelkie dodatkowe usługi związane z kartą LouisCard Premium Gold zostały szczegółowo opisane w naszym sklepie internetowym. Karta LouisCard Premium Gold zazwyczaj wysyłana jest wraz z wyciągiem z konta za poprzedni okres rozliczeniowy.

¹na terytorium Niemiec

4. Punkty partnerskie LouisCard

Firmy partnerskie LouisCard mogą przyznawać posiadaczowi karty punkty partnerskie w przypadku korzystania z ich usług. Punkty partnerskie są zapisywane na koncie punktowym posiadacza karty LouisCard i przedstawiają taką samą wartość jak punkty rabatowe LouisCard (1 punkt = 0,01 euro). Punkty partnerskie zebrane w okresie rozliczeniowym nie są uwzględniane podczas obliczania minimalnej liczby punktów wymaganej do wydania karty LouisCard Premium Gold.

5. Okres rozliczeniowy, rozliczanie punktów LouisCard

Okres rozliczeniowy trwa 6 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą wydania karty LouisCard. Gdy klient osiągnie w jednym okresie rozliczeniowym 750 punktów, na koniec okresu rozliczeniowego przesyłamy mu informację o jego aktualnym stanie konta punktowego wraz z przejrzystym wyciągiem z konta. Rozliczone punkty są tam wskazane jako środki na koncie; podczas następnych zakupów zostaną one automatycznie odliczone od kwoty zakupu. Jednocześnie stan konta punktowego klienta zostaje wyzerowany i można zacząć jego uzupełnianie o odpowiednie punkty w nowym okresie rozliczeniowym, zwłaszcza przyznawane za dokonane zakupy. Nie ma możliwości wypłaty środków wykazanych w rozliczeniu zgodnie z wyciągiem z konta. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące poprawności i kompletności stanu konta punktowego muszą zostać nam zgłoszone na piśmie w terminie jednego miesiąca od otrzymania wyciągu z konta. Warunkiem zgłoszenia zastrzeżeń jest przedłożenie odpowiednich paragonów lub faktur w oryginale.

6. Przepadek środków w euro

Na wykorzystanie środków zgromadzonych na karcie LouisCard jej posiadacze mają 6 pełnych miesięcy od daty danego wyciągu z konta. Informacja dotycząca terminu wykorzystania środków umieszczana jest na wyciągu. Wykorzystanie środków następuje w drodze automatycznego rozliczenia środków podczas jednego lub kilku zakupów dokonywanych przez klienta. Środki w euro niewykorzystane w tym okresie rozliczeniowym przepadają automatycznie.

Jeżeli znany jest nam adres poczty elektronicznej posiadacza karty, na około 4 tygodnie przed upływem terminu wykorzystania środków wysyłamy monit dotyczący czasu pozostałego na wykorzystanie zgromadzonych środków w euro.

7. Minimalny stan konta punktowego

Do rozliczenia punktów wymagane jest zgromadzenie minimum 750 punktów LouisCard (pkt 5). Jeśli posiadacz karty LouisCard w ciągu okresu rozliczeniowego wynoszącego 6 miesięcy nie zgromadzi na karcie LouisCard 750, konto klienta nie zostanie rozliczone oraz nie zostanie wysłane powiadomienie. Zebrane do tej pory punkty będą oczekiwać do momentu, gdy posiadacz karty LouisCard zbierze co najmniej 750 punktów, a jego konto klienta będzie mogło być rozliczone w najbliższym terminie rozliczenia. Po dokonaniu rozliczenia, w kolejnym okresie rozliczeniowym można ponownie rozpocząć uzupełnianie konta punktami, zwłaszcza przyznawanymi za dokonane zakupy.

8. Partnerzy LouisCard

Celem LouisCard jest zaoferowanie jej posiadaczowi najwyższej możliwej wartości dodanej, na przykład wykraczającej poza usługi świadczone przez naszą firmę. W tym celu nawiązujemy współpracę ze sprawnymi firmami partnerskimi, o działalności i usługach których szczegółowo informujemy w naszym katalogu / sklepie internetowym. Jeżeli przyznanie posiadaczowi karty LouisCard korzyści oferowanych przez firmy partnerskie wymaga przekazania po weryfikacji z naszej strony nazwiska i adresu posiadacza karty LouisCard firmie partnerskiej, posiadacz LouisCard wyraża zgodę na powyższe podczas składania wniosku o rejestrację i wydanie LouisCard i/lub przy pierwszym użyciu karty. Nasze firmy partnerskie mogą jednak wykorzystywać te dane wyłącznie w celu realizacji korzyści na rzecz posiadacza karty LouisCard i tylko w związku z nią; zobowiązujemy do tego nasze firmy partnerskie. Wszelkie usługi świadczone przez firmy partnerskie LouisCard są z naszej strony usługami dobrowolnymi, za które nie ponosimy odpowiedzialności prawnej. Jeżeli z usługami tymi związane są szczególne warunki lub ograniczenia, poinformujemy o tym klienta w niezbędnym zakresie.

9. Stornowanie punktów

Jeżeli posiadacz karty LouisCard anuluje zakup, np. dokonując zwrotu, odstępując, unieważniając czy kwestionując umowę itp., a na koncie klienta posiadacza karty LouisCard zarejestrowane zostały już punkty przysługujące za ten zakup, zachowujemy prawo do stornowania tych punktów; powyższe dotyczy zarówno przypadków nieprawidłowych operacji po naszej stronie, jak i niewłaściwego wykorzystania karty LouisCard.

10. Blokada karty LouisCard

W przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, np. niewłaściwego użycia karty LouisCard, w dowolnym momencie mamy prawo żądania jej zwrotu oraz do jej zablokowania.

11. Zmiany warunków korzystania z karty LouisCard

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach niniejszych warunków korzystania z karty LouisCard powiadomimy jej posiadacza na piśmie. Uznaje się je za przyjęte, jeżeli posiadacz karty LouisCard nie zgłasza w odniesieniu do nich sprzeciwu lub po otrzymaniu powiadomienia w dalszym ciągu używa karty. Posiadacz karty LouisCard jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia o zmianie/uzupełnieniu; powyższe skutkuje utratą ważności jego karty LouisCard. Na wymienione konsekwencje zwrócimy uwagę posiadacza karty LouisCard w momencie powiadamiania go o zmianach/uzupełnieniach warunków korzystania z karty LouisCard. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub zmiany wszelkich usług związanych z kartą LouisCard, w szczególności systemem punktowym LouisCard, z zachowaniem odpowiedniego terminu, a w przypadku zaistnienia ważnych powodów (np. zmian w prawie) również bez zachowania takiego terminu.

12. Wniosek o wydanie karty LouisCard

W ramach wniosku o wydanie karty LouisCard wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów marketingowych. Za pośrednictwem naszego newslettera e-mail przesyłamy informacje o stanie konta punktowego, ofertach, kuponach/bonach rabatowych itd.

Twoje dane pozostają w Louis i nie będą ani sprzedawane, ani wynajmowane. Odwołanie w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie reklam za pośrednictwem poszczególnych mediów reklamowych lub poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres service@louis.eu bez podania przyczyn.

13. Ochrona danych

Przechowujemy dane niezbędne do przyznania i rozliczania wszystkich usług związanych z kartą LouisCard. Wszystkie dane osobowe są oczywiście traktowane poufnie. Dane klientów przetwarzamy w celu realizacji programu klienta LouisCard. Są to dobrowolnie podane informacje osobiste (art. 6 ust. 1f RODO), dane kontaktowe wymagane do uczestnictwa (dane oznaczone jako pola obowiązkowe*) oraz opcjonalne dane w zgłoszeniu LouisCard (art. 6 ust. 1a RODO). Masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie swoich danych w celach marketingowych bądź w ramach badań rynkowych lub badań opinii publicznej bez podania przyczyn.

Stan na: 10/2019